Zdravotnická záchranná služba Pardubice

domů
První pomoc

První pomoc interaktivně ...

chci vědět více
155 jak a kdy volat

Kdy a jak volat tísňovou linku...

chci vědět více

Bezpečnost informací

Politika bezpečnosti informací

ZZS PAK zajišťuje úkoly a činnosti v oblasti přednemocniční neodkladné péče, lékařské služby první pomoci a dopravy raněných, nemocných a rodiček. Tato činnost je významnou měrou závislá na předávání a zpracování informací, včetně osobních údajů a utajovaných skutečností. Pro potřeby zpracování informací jsou použity moderní výpočetní a telekomunikační technologie umístěné v prostorách ZZS PAK a informace jsou předávány mezi jednotlivými stanovišti ZZS PAK prostřednictvím datových linek.

V rámci zajištění ochrany a bezpečnosti informací přijalo vedení organizace tuto politiku a zavazuje se:

  • Z abezpečit včasnou dostupnost informací - dobu kritické nedostupnosti informací stanovit v souladu s jejich významem.
  • Z amezit nežádoucí modifikaci informací - určit rozsah kontroly a opatření k zamezení modifikace.
  • S tanovit podmínky pro zamezení zneužití nebo ztráty informací - definovat odpovědnost a způsob ochrany při přístupu k i  informacím a do prostor kde se nachází informační majetky, vzdělávat zaměstnance a zvyšovat jejich povědomí o ochraně aktiv.
  • P ravidelně monitorovat a vyhodnocovat bezpečnostní rizika a incidenty - přijímat měřitelná opatření vedoucí k omezení jejich vlivu tak, aby docházelo ke zlepšování úrovně bezpečnosti a aby náklady na realizaci opatření odpovídaly ceně chráněných informací.
  • A nalyzovat a zabezpečit požadavky vyplývající ze smluvních závazků, obecně závazných právních předpisů a nařízení - vést přehled těchto požadavků a odpovědnost za jejich plnění.
  • K lasifikovat typy informací v rámci organizace – definovat v souladu s klasifikací způsob nakládání s informacemi.

Tato politika ISMS ((Information Security Management System) je v organizaci rozpracována souborem dokumentovaných postupů definujících konkrétní politiku (pravidla a postupy) pro nakládání s informacemi. Ty jsou vedením prosazovány a sdělovány v rámci celé organizace.
Porušování zásad této politiky bezpečnosti informací ze strany zaměstnanců organizace je chápáno jako bezpečnostní incident, který má vliv na bezpečnost informací a v těchto intencích musí být řešen.

tel.: +420 466 034 107
fax.: +420 466 034 109
e-mail: zzspak@zzspak.cz
Průmyslová 450
530 03 Pardubice

Copyright © 2009-2015 zzspak.cz  |  Všechna práva vyhrazena  |   Design & Coding: MI-MA  |   webmaster   |   administrace